De Bron van Liefde

Copyright

Copyright – alle rechten voorbehouden

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, schermafdrukken, microfilm, elektronische berichtgeving of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan de Stegge Productions. Voor eigen gebruik is dit wel toegestaan. Op enkele onderdelen berusten de rechten bij derden. Ook deze mogen in geen enkel geval zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden geschonden.

copyrightDe samenstellers van Bron van Liefde actualiseren regelmatig de inhoud van de website. Hoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garanderen we niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik. Door onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Wil je een kaartje van….?

BOEDDHA   INSPIRATIE   ANKERTJE   ENGELEN   BRON van WIJSHEID   INZICHTEN  AARTSENGELEN   DAG-INZICHT   DIEREN   MEESTERS   ENGELENWIJSHEID   ROUW EN TROOST

Onze andere sites: Spiritueel Drieluik   Facebook  Instagram

0
0